ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА на Модерн Пропърти ЕООД - www.modern-property.com

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Тези условия се отнасят до използването на сайта на Модерн Пропърти ЕООД,  www.modern-property.com

По смисъла на настоящите условия:

„ Потребител” е всяко лице, което използва сайта www.modern-property.com . С посещението на сайта Потребителят приема настоящите правила и се задължава да ги спазва.

„Сайт” или „Уебсайт”  е сайтът на Модерн Пропърти ЕООД с адрес  www.modern-property.com .

АДМИНИСТРАТОР на сайта е Модерн Пропърти ЕООД с ЕИК 200874852.

 

1.Модерн Пропърти ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, но е възможно инцидентно да възникнат несъответствия или пропуски. Модерн Пропърти ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на АДМИНИСТРАТОРА, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, съдържанието (публикации и други текстови, графични и видео материали), което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

Съдържанието на www.modern-property.com   или части от него може да бъде частично или изцяло препубликувано, дистрибутирано или използвано под друга форма в уебсайт, електронна или печатна медия само когато е цитиран източникът – Модерн Пропърти.

3. Ако Потребител публикува свое съдържание на сайта,  включително текст, графика, видео или аудио, с това той предоставя и правата за неограниченото  ползване на тези материали на АДМИНИСТРАТОРА. В такъв случай АДМИНИСТРАТОРЪТ не дължи заплащане на авторски права на Потребителя, а той предоставя правото съдържанието му да бъде използвано, разпространявано, възпроизвеждано, публикувано и др. по всички известни способи за максимално допустимия законов срок. Потребителите се задължават да публикуват само авторски материали или такива, на които притежават авторските права.

4. На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитация към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство. Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

5. В сайта присъстват линкове, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от трети лица,  сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на такива Интернет страници или ресурси, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни съобщения и в публикуваните от тях коментари. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

6. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АДМИНИСТРАТОРА, то същият не носи отговорност за възникването, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, за противоправния характер на дейността на третите лица, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност ако няма достъп до сайта или негови раздели и функционирането им при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – при непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, оборудването, както и при нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, в това число свързани с вируси, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползването на сайта.

8. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, в т.ч. за печалба, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез  Уебсайта.

9. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до секции от сайта, когато,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва сайта в нарушение на българското законодателство, Общите условия, добрите нрави или други приложими норми.

10. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от горните правила, той няма разрешение и следва да прекрати ползването на сайта.

 

ЗАЩИТА  И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.За да можете да ползвате нашия сайт и/или да получите оферти, Вие ни предоставяте някои от следните данни: имена, IP адрес,  телефон, електронна поща.

2. Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:

1. Електронната поща (e-mail адресът) - за да можем да ви изпращаме информация и потвърждения

2. Имена - за да е ясен източникът на заявката или информация

4. Телефон – за въпроси и уточнения

5. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

3. АДМИНИСТРАТОРЪТ  полага дължимата грижа за събирането, обработването, защитата  и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни и Регламента за защита на личните данни на ЕС (GDPR).

 АДМИНИСТРАТОРЪТ гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт, без предварително разрешение, с изключение на случаите, предвидени в закон. Условията за защита на личните данни важат само за нашия уебсайт.

4. При трансфера на данни се използва SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer) -протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).  Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

5. Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

6. При използване на Уебсайта АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървъра във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др.

7. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.

8. Сайтът използва Google Analytics за статистически цели, Google Ads и Facebook харесвания и коментари. Други функционалности, които свързват Вашето посещение на сайта с други сървъри и мрежи са споделяне на информация в G+ и Twitter. Информация за употребата на бисквитки от тях може да намерите в техните сайтове.

9. С посещението на сайта www.modern-property.com  Потребителят се съгласява с инсталирането на бисквитки с цел по-доброто функциониране на сайта. Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. По всяко време можете да изключите бисквитките от настройките на браузъра ви. Ако бисквитките са спрени, някои секции от сайта може да не работят правилно, за което АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност.

11. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като посетите сайта на Google. За допълнителна информация, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php . В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

12. Вие имате право да изискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от АДМИНИСТРАТОРА. След като получите справката, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуално необходимите корекции или заличавания. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието/съгласията си за бъдещо използване на Вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

 

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, или да отправите сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, моля свържете се с нас на:

Модерн Пропърти ЕООД, Гр. Бургас, ул. “Тр. Китанчев“ 22

Тел.: 0885 405 909, E-mail: [email protected]

 

Условията влизат в сила от 25.05.2018г.